Tõlkekeskus

Globaliseerumisel on tohutu potentsiaal nii organisatsioonide kui ka üksikisiku konkurentsivõime vaatenurgast, muutunud on arusaam organisatsioonide piiridest ning organisatsioonide ning isikutevahelisest koostööst ja suhtlemisest. Uus olukord nõuab pidevate muutuste ja ümberkorraldustega kaasaskäivaid spetsialiste, kes on hästi haritud ning kes on võimelised tagama korrektse keelekasutuse nii kõnes kui ka kirjas. Tõlkekeskus hoolitseb tõlke kvaliteedi eest ning kindlustab tellijate huvide kaitsmise, kehtestades rangemad nõuded tõlkimisprotsessi korraldamise ja tõlkekeskuse töötajate professionaalsuse osas. Prioriteetsed tegevussuunad

Prioroteetsed tegevussuunad

— Kirjalik tõlge
— Suuline tõlge
— Tõlke notariaalne kinnitamine
— Dokumentide tunnistusega /apostille/ kinnitamine